APK

Academie voor

Podium Kunsten

MUZIEK

Muziek | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Woord | APK Gent

WOORD

DANS

- Tarieven Volwassenen -
 Academie
voor Podiumkunsten   // Schooljaar 2018 - 2019

Tarieven 18 tot 24 jarigen

Geen verminderde tarieven van toepassing

Domein Muziek

€ 138 ( incl. retributie )

Domein Woordkunst-Drama

€ 138 ( incl. retributie )

Domein Dans

€ 138 ( incl. retributie )

Tarieven volwassenen +24 jarigen

Domein Muziek

€ 316 ( incl. retributie )

Domein Woordkunst-Drama

€ 316 ( incl. retributie )

Domein Dans

€ 316 ( incl. retributie )

Verminderd Tarief

Domein Muziek

€ 138 ( incl. retributie )

Domein Woordkunst-Drama

€ 138 ( incl. retributie )

Domein Dans

€ 138 ( incl. retributie )

Verminderd tarief is ook van toepassing voor :

 • Werkzoekend gezinshoofd : uiterlijk tegen 30 september 2018 het formulier bezorgen op de administratie (Tweebruggen) van de VDAB/RVA geldig voor Deeltijds KunstOnderwijs en afgestempeld in de maand september (niet door de vakbond).
 • Rechthebbende op verhoogde verzekeringsovereenkomst: uiterlijk tegen 30 september 2018 attest uitgereikt door ziekenfonds bezorgen aan de administratie (Tweebruggen)
 • UiTPAS: cursist moet in het bezit zijn van een UiTPAS mét kansenstatuut én inwoner van Gent of Merelbeke zijn ( Verminderd tarief bedraagt dan: € 61,4 )
 • Mindervaliden: uiterlijk tegen 30 september 2018 attest van de ziekteverzekering met vermelding van graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van tenminste 66%
     of een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
     of een attest van de FOD Sociale Zaken, met vermelding van  “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door één of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”.
 • Personen met een handicap: attest dat het recht aantoont op tegemoetkoming door de FOD Sociale Zekerheid
     of een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid blijkt
     of European Disability Card
     of een attest van de FOD Sociale Zaken met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid
     of een attest kinderbijslag waarop uitdrukkelijk vermeld staat dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van tenminste 66%
 • Leerlingen die een verklaring van de directie van de instelling waar ze verblijven, kunnen voorleggen.
 • Vluchtelingen en Staatlozen die een attest hebben uitgereikt door het Commissariaat Generaal
 • Leerlingen met een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar hij/zij verblijft.
 • Leerlingen met een identiteitsbewijs voor Vreemdelingen

 

Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent